Emerald Zebra's new brand identity in action

Emerald Zebra's new brand identity in action

Posted 20/10/2022 by Donna Stephenson

Our new #brand identity in action.
Our new brand identity in action

Connect with the amazing EZ team

Donna Stephenson 
Terri Neofitou 
Georgia Michaelides 
Marie Pavlou (MSc - ACyHRMA- ABNLP) 
Sam Macaron 
Neovi Lenou 
Katy Savvides 


Follow our page  Emerald Zebra - Tech, FinTech & Finance Jobs in Cyprus


 

Comments

Post Comment

*
*
*